Skip to main content

Myšlenka inteligentních budov mění způsob, jakým vnímáme a využíváme prostory, ve kterých žijeme a pracujeme. Evropská unie (EU) tak zavedla indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení (Smart Readiness Indicator, SRI) pro měření dopadu chytrých technologií ve stavebnictví.

Tato iniciativa, zdůrazněná v aktualizaci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) z roku 2018, má připravit půdu pro novou éru energeticky úsporného a udržitelného bydlení. Pojďme se na SRI podívat podrobněji. Jakým způsobem doslova přetváří budoucnost stavebních technologií?

Co dělá budovu inteligentní?

Podstata inteligentní budovy spočívá v její schopnosti vnímat, interpretovat a aktivně a efektivně reagovat na měnící se podmínky. Tyto podmínky se přitom mohou týkat provozu technických systémů budovy i vnějšího prostředí – včetně energetických sítí – nebo požadavků uživatelů budovy.

Indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení přitom hodnotí budovy na základě tří kritérií – schopností:

   • Přizpůsobit svůj provoz podle potřeb uživatelů.
   • Přizpůsobovat se signálům ze sítě, čímž se zvyšuje energetická efektivita a flexibilita.
   • Optimalizovat energetickou účinnost a celkovou výkonnost při užívání.

  Díky rozšiřující se implementaci rámce SRI pak dochází ve stavebnictví k prudkému nárůstu technologických inovací, což podporuje integraci nejmodernějších inteligentních technologií do nových i stávajících budov.

  Jaké výhody inteligentní technologie přinášejí?

  Cílem SRI je zvýšit povědomí o nesčetných výhodách, které nabízejí technologie inteligentních budov. Tyto technologie zahrnují automatizaci budov a elektronické monitorování mnoha systémů včetně vytápění, ohřevu vody, větrání a osvětlení.

  Očekávané výhody začlenění inteligentních technologií do budov jsou velmi různorodé a zahrnují následující:

  • Zvýšená energetická účinnost budov.
  • Prediktivní údržba a detekce poruch.
  • Zvýšený komfort a pohodlí pro uživatele.
  • Podpora zdraví, pohody a dostupnosti.
  • Poskytování důležitých informací obyvatelům ohledně funkcí budovy.
  • Usnadnění flexibility a skladování energie.

  Integrace těchto technologií je nejen příslibem udržitelné budoucnosti, ale také přispívá k lepšímu stavu životnímu prostředí.

  Smart-Ready služby a SRI hodnocení

  SRI slouží jako zásadní nástroj pro podporu přechodu k inteligentnějším a přizpůsobivějším budovám. Ústředním prvkem SRI je inovativní „katalog služeb připravených pro chytré budovy“. Jedná se o komplexní systém, který klasifikuje služby budov do desíti různých technických oblastí. Tyto domény zahrnují vytápění, chlazení, teplou vodu, větrání, osvětlení, adaptivní plášť budovy, dostupné zdroje obnovitelné energie, řízení budovy na základě aktuální poptávky, nabíjení elektrických vozidel a monitorování a řízení.

  Úspěch budovy v každé z těchto oblastí usnadňuje nesčetné množství inteligentních technologií. Jednou z takových technologií je například zajištění regulace teploty v místnosti, což je jednoduchý, ale významný krok ke zvýšení celkového komfortu a energetické účinnosti budovy.

  Vyvrcholením procesu hodnocení připravenosti budov pro chytrá řešení pak je celkové SRI skóre. Toto skóre slouží jako spolehlivý ukazatel připravenosti budovy na integraci a maximalizaci přínosů inteligentních technologií. Toto číslo umožňuje jednoduché porovnání budov z hlediska připravenosti na udržitelná řešení, čímž podporuje zúčastněné strany k maximálnímu úsilí v oblasti inovací budov.

  Fáze testování SRI: Společný přístup k inovacím v oblasti inteligentních budov

  Indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení není jen teoretickým konceptem, ale praktickým nástrojem, který v současné době prochází náročnými testovacími fázemi v různých zemích EU.

  Tato iniciativa podnítila několik zemí EU k tomu, aby buď zavedly, nebo zahájily testovací fázi systému SRI. Tento přístup založený na spolupráci tak podporuje příznivé prostředí pro vývoj inteligentních budov.

  Systém SRI se v současné době oficiálně testuje v osmi zemích EU. Tyto země stojí v čele této inciativy, přičemž jejím cílem je zdokonalit metodiku výpočtu SRI a přizpůsobit ji specifickým podmínkám různých regionů. Jak k systému SRI v jednotlivých zemích přistupují.

  • Rakousko: U našich jižních sousedů se pozornost zaměřuje na porovnání metodiky SRI s dalšími metodami vyvinutými na místní úrovni, se zvláštním důrazem na energetickou flexibilitu. Na základě podrobné dokumentace z různých rakouských regionů se posuzují různé typologie budov.
  • Chorvatsko: Testovací fázi v Chorvatsku usnadňuje projekt vybraný v rámci programu EU pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), jehož cílem je přispět ke zdokonalení metodiky výpočtu SRI.
  • Česká republika: Česká republika používá během testovací fáze společnou metodiku SRI s případnými úpravami na základě citlivosti výsledků. Testovací fázi, která by měla trvat přibližně rok, provádí tým univerzity ČVUT.
  • Dánsko: Dánsko zkoumá potenciál a možnosti SRI ve svém kontextu. Dánský technologický institut provádí hodnocení SRI pro řadu budov, včetně kanceláří, obytných domů a vzdělávacích institucí, a to jak starých, tak nových.
  • Finsko: Finsko hodlá během dvou let provést posouzení SRI pro přibližně 150 budov různých typů. Zaměřuje se na vyhodnocení vhodnosti systému pro Finsko a posouzení jeho sociálního dopadu.
  • Francie: Francie provádí hodnocení SRI prostřednictvím nezávislých třetích stran. Cílem je zpočátku posoudit nejméně 30 budov.
  • Slovinsko: Slovinsko plánuje v průběhu dvou let posoudit nejméně 50 reprezentativních budov různých typologií, stáří a využití. Hodnocení budou provádět pracovníci Institutu Jožefa Stefana a místní energetické agentury Goriška.
  • Španělsko: Španělsko se zaměřuje na školení hodnotitelů energetické náročnosti, aby se stali odborníky na SRI. Testovací fáze, která by měla trvat 21 měsíců, bude zahrnovat posouzení nejméně 50 budov po celé zemi.

  Platforma SRI: Propojení zúčastněných stran a inovací

  Indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení není jen nástroj, ale dynamická platforma, která podporuje spolupráci a inovace v oblasti inteligentních budov. Platforma SRI slouží jako centrum pro perspektivní diskuse a výměnu informací, do nichž jsou zapojeny všechny zúčastněné strany, které se o SRI zajímají.

  Tato platforma má zásadní význam pro propagaci SRI a souvisejících osvědčených postupů, přičemž usnadňuje plynulý přechod k inteligentnějším a energeticky účinnějším budovám. Platforma SRI nastiňuje slibnou budoucnost, v níž budovy překračují svou tradiční roli pouhých staveb. Místo toho se vyvinou v inteligentní entity, které se budou schopny přizpůsobovat a vyvíjet podle rozmanitých potřeb svých uživatelů.

  Začlenění SRI do ESG: Budoucnost udržitelných budov

  SRI vytváří společný jazyk pro vzájemnou komunikaci všech stakeholderů v developerském průmyslu (npř. majitelé, projektanti, poskytovatelé technologických řešení, regulatorní orgány atd.) a umožňuje jim diskutovat nad tím, jak udělat budovy chytřejšími. Analytikům také pomáhá při srovnávání efektivity navrhovaných řešení nebo identifikaci jejich míře užitečnosti.

  SRI tedy může být nejen skvělým nástrojem pro získání klíčových informací a dat o energetické udržitelnosti budov, ale nic nebrání tomu, abyste získaná data včetně samotného indikátoru využili i ve vašem ESG reportu.

  Jak tedy lze Indikátor připravenosti budov začlenit mezi jednotlivé součásti ESG:

  Environmentální dopady – SRI se zaměřuje na energetickou efektivitu budov a na podporu udržitelných technologií. To přímo přispívá k snížení negativních dopadů na životní prostředí, jako jsou emise skleníkových plynů a spotřeba přírodních zdrojů.

  Sociální dopady – SRI hodnotí budovy na základě schopnosti přizpůsobit svůj provoz podle měnících se potřeb uživatelů budovy. Potřeby mohou zahrnovat jejich pohodlí, podporu zdraví a přístupnost pro osoby s hendikepem. To je klíčové pro sociální aspekt ESG a může přímo ovlivňovat jak řízení lidského kapitál a well-being zaměstnanců, tak i ostatní stakeholdery, kteří s těmito budovami přicházejí do kontaktu.

  Správní dopady – Implementace a využití SRI může být vnímáno jako nepřímý ukazatel kvalitního vedení společnosti, která přizpůsobuje a optimalizuje svou činnost a aktivně se zapojuje do inovací pro dosažení udržitelných cílů.

  Přestože v současné chvíli neexistují nařízení, či standardy, které by vyžadovaly uvádět Indikátor připravenosti budov v hodnoceních a reportech udržitelnosti firem, může se v budoucnu stát, že SRI bude zohledněn v některých kvantitativních standardech pro vykazování ESG.

  Některé developerské společnosti si však již nyní uvědomují důležitou roli jak chytrých řešení budov, tak sledování efektivity takovýchto systémů napříč svými projekty. Příkladem může být Nizozemská developerská společnost Achmea, která se ve svém nejnovějším ESG reportu SRI věnuje a považuje jej za klíčový nástroj umožňující vhled do inteligentních prvků budov a pro zajištění, že jejich kvalita bude v souladu se směrnicí Evropské komise.

  Probíhající testovací fáze jsou důkazem společného úsilí v celé EU o podporu udržitelné budoucnosti. Díky těmto iniciativám je SRI připraven stát se spolehlivým nástrojem, který může účinně měřit inteligentní připravenost budov, pomoci firmám v rámci jejich ESG reportingu a připravit tak cestu k ekologičtější a efektivnější Evropě.