Skip to main content

Zelené dluhopisy se v oblasti udržitelného financování stávají klíčovým nástrojem. Tyto dluhopisy, speciálně určené k financování projektů, které se zabývají změnou klimatu a otázkami životního prostředí, nejsou jen finančním nástrojem, ale odrážejí rostoucí povědomí o udržitelnosti ve finančním sektoru.

Evropská unie, která si uvědomuje potenciál zelených dluhopisů, podnikla významné kroky ke standardizaci a podpoře jejich využívání. Evropská rada přijala pro zelené dluhopisy nařízení, kterým se vytváří evropský standard pro zelené dluhopisy, známý jako „EuGB“. Tento standard stanoví jednotné požadavky pro emitenty ekologicky udržitelných dluhopisů. Zároveň zajišťuje, aby tyto dluhopisy byly v souladu s taxonomií EU pro udržitelné činnosti. Toto sladění má zásadní význam, neboť poskytuje jasný rámec pro to, co představuje „zelený“ projekt, čímž zvyšuje důvěru investorů a snižuje rizika spojená s greenwashingem.

Přijetí tohoto nařízení je součástí širší strategie EU pro financování udržitelného růstu a přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku účinně využívající přírodní zdroje. Nařízení nejen podporuje konzistentnost a srovnatelnost na trhu se zelenými dluhopisy, ale také zavádí systém registrace a rámec dohledu pro externí hodnotitele evropských zelených dluhopisů. Tento komplexní přístup má stimulovat kapitálové toky do ekologicky udržitelných projektů, což je zásadní krok k dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu.

Důležitost zelených dluhopisů dlouhodobě roste

Role zelených dluhopisů ve finančním prostředí Evropské unie nabírá na síle. Ještě v roce 2014 představovaly zelené dluhopisy pouhých 0,6 % všech dluhopisů vydaných v EU. Posuneme-li se do roku 2022, tento podíl působivě vzrostl na 8,9 %, což ukazuje významnou a stabilní růstovou trajektorii.

Tento pozoruhodný nárůst lze do značné míry přičíst vyvíjející se dynamice v rámci finančního sektoru, který se stále více přiklání k udržitelným produktům. Kromě toho roste poptávka mezi investory, kteří aktivně vyhledávají příležitosti k financování ekologicky udržitelných projektů, což odráží širší posun investičních preferencí směrem k ekologicky uvědomělým iniciativám.

Zásadní roli v tomto posunu sehrál evropský Green Deal, který zdůraznil naléhavou potřebu nasměrovat kapitálové toky do zelených investic. Zelené dluhopisy se přitom staly klíčovým nástrojem v tomto úsilí o přesměrování financí. Nejsou jen finančním nástrojem, ale také symbolem širšího závazku k péči o životní prostředí a udržitelnému rozvoji.

Rostoucí obliba zelených dluhopisů je zřejmým indikátorem reakce finančního trhu na celosvětovou výzvu k přijetí opatření proti změně klimatu a zhoršování životního prostředí. Investováním do zelených dluhopisů investoři přímo přispívají na projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, a tím slaďují své finanční cíle s širšími společenskými a ekologickými cíli.

Vydávání zelených dluhopisů není omezeno na žádný konkrétní typ subjektu

Oblast emisí zelených dluhopisů je rozmanitá a zahrnuje mnoho subjektů. Na trhu zelených dluhopisů se aktivně podílejí vlády, podniky, nadnárodní organizace i subjekty na nižší než národní úrovni.

Obzvláště rychlý nárůst emisí zelených dluhopisů však vykazují podnikatelské subjekty, a to ze 4,7 % všech vydaných podnikových dluhopisů v roce 2020 na 8,3 % v roce 2021 a 11,0 % v roce 2022. Tento trend je odrazem širšího posunu v podnikové sféře směrem k přijetí udržitelnosti a uznání její role při podpoře zelenější ekonomiky.

Při pohledu do budoucnosti, lze usoudit, že objemy emisí zelených dluhopisů v EU budou dále expandovat. Tento očekávaný růst je dán několika faktory:

  • Existuje trvalá a rostoucí poptávka po zelených investicích, protože stále více investorů vyhledává příležitosti, které jsou v souladu s ekologickou udržitelností.
  • Ambiciózní cíle v oblasti životního prostředí a klimatu stanovené v evropském Green Dealu působí jako katalyzátor a podporují začlenění zelených iniciativ do finančních strategií.
  • Závazek EU vydávat více zelených dluhopisů v rámci plánu obnovy NextGenerationEU je jasným důkazem její oddanosti udržitelnému financování.

Očekává se, že také nedávné přijetí evropského standardu pro zelené dluhopisy bude hrát v tomto růstu klíčovou roli. Tento standard poskytuje tolik potřebný rámec a soubor pokynů, které jsou nezbytné pro překonání stávajících překážek na trhu zelených dluhopisů. Zajišťuje transparentnost a důvěryhodnost, které jsou pro investory klíčové.

Standardizací přístupu k zeleným dluhopisům EU navíc nejen zvyšuje podíl těchto dluhopisů na domácích trzích, ale také vytváří precedens pro udržitelné financování na celém světě.

Zelené dluhopisy: Katalyzátor cesty EU k udržitelné budoucnosti

Zelené dluhopisy se staly důležitým prvkem komplexní strategie Evropské unie pro financování udržitelné budoucnosti. Tyto dluhopisy, které se vyznačují zaměřením na projekty související s životním prostředím a klimatem, jsou více než jen finančními nástroji – jsou důkazem vyvíjejícího se trendu globálního finančního trhu směrem k udržitelnosti.

Nejnovější iniciativa EU v rámci standardizace zelených dluhopisů s trochou nadsázky mění pravidla hry, protože zajistí jasnost a konzistenci, která na trhu dříve chyběla. Tato standardizace spolu s rostoucí poptávkou po udržitelných investicích pevně zakotvuje zelené dluhopisy jako nepostradatelný nástroj při globálním přechodu k zelenější a udržitelnější ekonomice.

Svět čelí náročným výzvám – změna klimatu a zhoršování životního prostředí – a role zelených dluhopisů bude stále významnější. Nabízejí životaschopnou a účinnou cestu pro nasměrování investic do projektů, které nejen přinášejí finanční výnosy, ale také pozitivně přispívají k životnímu prostředí.

Zelené dluhopisy také symbolizují změnu investičních pořádků, kdy jsou finanční rozhodnutí stále více ovlivňována hledisky dopadu na životní prostředí. Umožňují vládám, korporacím a dalším subjektům získat kapitál na projekty, které by jinak mohly být v tradičních modelech financování přehlíženy.

Investováním do zelených dluhopisů se také zúčastněné strany aktivně podílejí na společném úsilí o zmírnění environmentálních rizik, podporu obnovitelných zdrojů energie a iniciativy udržitelného rozvoje.

Zelené dluhopisy v podstatě nejsou jen finančními nástroji, ale odrážejí rostoucí globální závazek k udržitelné budoucnosti. Vzhledem k tomu, že EU v této oblasti nadále zaujímá vedoucí postavení, budou zelené dluhopisy hrát na místním trhu klíčovou roli při utváření odolnější a ekologicky uvědomělejší ekonomiky.