Skip to main content

Udržitelné stavební projekty nejsou jen rozmarným módním trendem, ale nutností, která otevírá cestu k ekologicky vyvážené a ekonomicky stabilní budoucnosti. Světové ekonomické fórum přitom upozornilo na přetrvávající roční nedostatek finančních požadavků na udržitelný rozvoj ve výši 2,5 bilionu dolarů, přičemž toto číslo by se mohlo v důsledku důsledků pandemie zvýšit na 4,2 bilionu dolarů.

Pojďme se podívat na inovativními přístupy k financování, které překlenují tuto investiční mezeru, umožňují realizaci cílů udržitelného rozvoje a podporují ekologičtější a udržitelnější budoucnost.

Vládní iniciativy a pobídky

Západní vlády se staví do čela podpory udržitelnosti a využívají nesčetné množství pobídek, včetně grantů, dotací a specializovaných balíčků financování, aby udržitelné programy podpořily.

Tyto pobídky jsou pečlivě navrženy s cílem realizovat konkrétní cíle nebo úkoly v oblasti udržitelnosti a nabízejí podnikům transformační příležitosti. Slouží jako finanční katalyzátory, které podnikům umožňují bezproblémově integrovat udržitelné postupy a významně přispívat k zastřešujícím globálním snahám o udržitelnost.

Dluhopisy vázané na udržitelnost

Dluhopisy vázané na udržitelnost (SLB) jsou určené pro široké spektrum účelů. Nabízejí flexibilitu změny výše kuponu v závislosti na plnění předem definovaných klíčových ukazatelů výkonnosti a cílů výkonnosti v oblasti udržitelnosti (SPT), čímž představují adaptivní a flexibilní finanční řešení.

Tyto inovativní nástroje nejsou pouhými finančními produkty, ale strategickými pákami změny, které podporují odpovědné investice a ekologickou ochranu.

Usnadňují vkládání kapitálu do projektů, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí a udržitelností, a umožňují organizacím přispívat ke globálním cílům udržitelnosti a zároveň optimalizovat finanční výkonnost. V podstatě propojují oblast financí a udržitelnosti a katalyzují přechod k udržitelnější a odolnější globální ekonomice.

Dluhopisům vázaných na udržitelnost se dlouhodobě věnuje i společnost Morningstar a popisuje některé principy a základní součásti udržitelných dluhopisů:

Úloha dopadového investování a crowdfundingu

Pozoruhodný rozmach zaznamenává sféra dopadového investování (Impact Investment), neboť řada finančních institucí a soukromých kapitálových společností směřuje svůj kapitál do projektů, jejichž dvojím cílem je dosažení konkrétních sociálních nebo environmentálních výsledků a zajištění solidních finančních výnosů.

Tento růst znamená změnu zavedených pořádků v investičních strategiích a odráží hlubší pochopení vzájemného propojení mezi společenským blahobytem, životního prostředí a hospodářskou prosperitou.

Souběžně s tím se jako průlomový přístup objevuje crowdfunding, který demokratizuje investiční prostředí a umožňuje začínajícím a malým podnikům získat kapitál přímo od veřejnosti. Tato metoda je klíčová pro průkopnické technologie nebo produkty zaměřené na udržitelnost a umožňuje širší komunitě finančně se podílet na iniciativách v oblasti udržitelnosti.

Nástroj pro financování udržitelné infrastruktury (SIFT)

Nástroj pro financování udržitelné infrastruktury (Sustainable Infrastructure Financing Tool, SIFT) stojí na počátku inovativní spolupráce mezi Úřadem OSN pro projektové služby a Oxfordskou univerzitou. Představuje transformační přístup k odhalování potenciálních možností financování infrastruktury. SIFT dává vládám k dispozici metodu založenou na důkazech, která jim umožňuje pečlivě identifikovat zdroje financování a stanovit jejich priority.

Tento nástroj je však víc než jen finanční průvodce – je to strategický nástroj, který usnadňuje vytváření informovaných a ucelených strategií financování udržitelných národních infrastrukturních projektů a iniciativ na zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně. Je to katalyzátor udržitelného rozvoje, který umožňuje státům sladit růst infrastruktury s ochranou životního prostředí a odolností vůči změně klimatu.

Využitím systému SIFT se vlády mohou pohybovat ve složitém terénu udržitelného financování s lehkostí a zajistit začlenění udržitelnosti do jádra národních rozvojových programů.

Uplatnění systému SIFT v zemích, jako je Svatá Lucie, ilustruje jeho transformační potenciál, který pomáhá vládám strategicky přilákat financování infrastruktury k dosažení jejich rozvojových cílů. Podporuje koordinaci a spolupráci mezi ministerstvy a posiluje vládní institucionální kapacitu v oblasti přípravy a financování projektů. Tento přístup přináší nejen okamžité výhody, ale zajišťuje také dlouhodobé zisky a efektivitu.

Financování udržitelných projektů: Slovo závěrem

Cesta k udržitelné budoucnosti je plná překážek a výzev, avšak právě inovativní přístupy k financování vrhají světlo na možnosti, které jsou před námi. Spektrum inovací v oblasti financování je rozsáhlé a rozmanité a zahrnuje vládní pobídky, revoluční finanční nástroje i průkopnické nástroje, jako je například SIFT.

Tyto prvky společně přetvářejí krajinu udržitelného financování a působí jako katalyzátory pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Přesahují však rámec pouhých finančních nástrojů. Představují základní pilíře pro budoucnost, v níž se harmonicky prolíná ekologická rovnováha a ekonomická stabilita.